top of page

Co-creation Orchestration – Nostetaan innovaatiot uudelle tasolle!

Elämme nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa ongelmat ovat luonteeltaan monimutkaisia ja rakenteellisia. Toimivien ratkaisujen löytäminen vaatii monialaista ja rajat ylittävää osaamista. Vaikka nykytiede on onnistunut hävittämään monet vanhan maailman taudit, on niiden tilalle syntynyt uusia elämäntapoihin ja ravitsemukseen liittyviä vaivoja ja haasteita. Elämäntapasairaudet ja nopeasti vanheneva väestö synnyttävät ongelmia, joiden ratkaisemiseen vaaditaan yhteistyötä.

Päätavoitteemme Laurean Co-creation orchestrationissa (CCO) on kehittää malli, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja terveyttä yhteiskehittämisen menetelmin. Tämä vaatii uudenlaisia toiminta- ja ajattelutapoja, jotka pohjautuvat yhteistyölle, avoimuudelle ja osallistuvuudelle. Yhteiskehittämistä on hyödynnetty suurissa konsultti- ja teknologiayrityksissä asiakaslähtöiseen innovointiin ja tuotekehittelyyn jo yli kaksikymmentä vuotta. CCO päivittää nämä menetelmät ja tuo ne hyvinvointi- ja terveysalalle.

Yhteiskeittäminen ei tapahdu sormia napsauttamalla. Onnistunut yhteiskehittäminen vaati ohjausta. Kutsumme tätä ohjausta orkestroinniksi. Päätehtävämme CCO:ssa on motivoida yrityksiä, tutkijoita, julkisen sektorin toimijoita, sekä kansalaisia toimimaan yhdessä ja innovoimaan.

 

Asiakasrajapinnassa tapahtuva yhteiskehittäminen laskee tuotekehityksen kustannuksia ja lyhentää markkinoillepääsyyn kuluvaa aikaa. Yhteistyö tutkijoiden, yritysten ja julkisen sektorin välillä mahdollistaa uusimpaan tutkittuun tietoon pohjautuvien innovaatioiden nopean kaupallistamisen. Kansalaisille ja julkiselle sektorille yhteiskehittäminen tarjoaa parempia ja sopivampia tuotteita ja palveluita, nopeammin ja edullisemmin. Yhteiskehittämisen ja kansalaistieteen avulla kansalaiset voivat tehdä luotettavia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä elämäntapavalintoja. Avoin tiedonkulku ja ideoiden vapaa liikkuminen hyödyttää kaikkia toimijoita tasapuolisesti. Avoin tiede ja -innovaatio ovat CCO:n kilpailuetuja.

Laurea ammattikorkeakoululla on lähes kolmenkymmenen vuoden kokemus yhteiskehittämisen fasilitoinnista sekä tiede-, sektori- ja maarajat ylittävästä tutkimus- ja kehitystyöstä. CCO auttaa yrityksiä, tutkijoita, julkisen sektorin toimijoita sekä kansalaisia kehittämään, kaupallistamaan ja hyödyntämään hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen tuotteita ja palveluita konsultoimalla, verkostoimalla, testaamalla, pilotoimalla ja validoimalla tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja. Laurea hyödyntää yli 8000:n kansalaisen käyttäjäpaneeliaan tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä, testaamisessa ja levittämisessä. 

 

Co-creation orchestration on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Laurea ammattikorkeakoulun rahoittama kolmivuotinen hanke ja osa Laurean TKI-profiilia. CCO tutkii, rakentaa ja tukee yhteiskehittämiseen ja avoimen innovaatioon pohjautuvia innovaatioekosysteemejä Uudellamaalla sekä kansainvälisesti.

bottom of page