top of page
  • Minna Pietikäinen

Mun idea -hanke antoi kaupunkilaisille rahaa yhteisöllisen toiminnan kehittämiseen

Updated: Dec 12, 2019

Kirjoittaja: Minna Pietikäinen


Osallisuus on yhteisöön liittymistä, kuulumista ja siihen vaikuttamista sekä kokemuksen myötä syntyvää sitoutumista. Siihen liittyy oikeus saada tietoa itseä koskevista asioista, mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja sitä kautta vaikuttaa terveyttä ja hyvinvointia määrittäviin tekijöihin. Osallisuus on keskeinen hyvinvointia ja terveyttä tuottava tekijä. Sen vahvistamiseksi ihmisten omien voimavarojen tukeminen, vaikuttamisen mahdollisuuksien tarjoaminen sekä osallisuuden rakenteellisten edellytysten luominen ovat tärkeitä.


Laurea AMK ja Espoon kaupunki loivat 2017-2019 Mun Idea –kokeilun puitteissa uudenlaisen osallistuvan budjetoinnin toimintakonseptin, jossa Espoon asukkailla on aiempaa paremmat mahdollisuudet toteuttaa omia ideoitaan yhteisönsä hyväksi. Osallistuvalla budjetoinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa kansalaiset pääsevät suoraan vaikuttamaan ja päättämään siitä, miten kunnan tai valtion käytössä olevia julkisia varoja jaetaan ja käytetään.


Osallistuva budjetointi on alun perin lähtöisin Brasiliasta Porto Alegren kaupungista. Menetelmää on edelleen kehitetty maailmanlaajuisesti useissa kaupungeissa. Suomessa Sitra, Helsingin ja Tampereen kaupungit ovat aiemmin hyödyntäneet osallistuvaa budjetointia kaupunkikehittämisessä.


Laurea AMK:n ja Espoon kaupungin yhteisessä hankkeessa Espoon keskuksen asukkaat saivat ideoida sähköisesti ja työpajoissa alueelliseen toimintarahan (10 000 eur) kohdentamista yhteisöllisen toiminnan kehittämiseen ja alueen viihtyvyyden parantamiseen. Ideoita mainostettiin asuinalueella, jonka jälkeen asukkaat saivat äänestää mielestään parhaita. Mun Idea-verkkosovellukseen tuli kuukauden aikana 30 ideaa, joiden esittäjät kutsuttiin työpajoihin edelleen jatkokehittämään ideoitaan. Asukkaiden ehdottamat ideat voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään: kaupunkiympäristön taide, asukasaktiviteetit ja tapahtumat.


Mun Idea –hankkeessa haluttiin paitsi kuulla asukkaiden ideoita, myös tukea heidän omaehtoista toimintaa ja lähitekemistä. Niinpä asukkaat myös vastaavat toiminnan toteuttamisesta. Asukkaat toteuttivat Move Green (ympäristöä siistivät parkour-partiot), Centtifest (musiikin paikallistapahtuma), Kukkaniitty (asukkaiden istuttama kukkaniitty) ja Suvelan basaari (kaupunki- ja kulttuuritapahtuma) ideat. Ideoita kokeilussa syntyi runsaasti ja kaikki tällä kertaa toteuttamatta jääneet hienot ideat ovat tulevaisuudessa toteutettavissa. Tuotoksena syntyi myös Mun Idea –verkkosovellus edelleen käytettäväksi.


Mun Idea –osallistuvan budjetoinnin kokeilu toteutettiin Sun Idea –tutkimushankkeen käytännön kokeiluna. Sun Idea on osallistava toimintatutkimus, jossa Espoon kaupungin asiantuntijat, asukkaat, konsulttiyritykset sekä Laurea ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston tutkijat muodostavat tiimin, joka kehitti toimintakonseptia karttuvaa tutkimustietoa hyödyntäen. Tutkimushanke tuotti arvokasta tutkimusaineistoa, joka koostui työpaja- ja kokouskeskusteluista, kokeiluun osallistuneiden haastatteluista sekä arviointikyselystä.


Hankekokonaisuuteen osallistuivat Espoon kaupunki, Espoon kuntalaiset ja alueen toimijat (virkamiehiä ja kunnallispolitiikkoja), Laurea AMK, Helsingin yliopisto, Tuomarila-seura, Keski-Espoo Seura ja Mapdon Oy. Hanketta rahoitti kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka-ohjelma.


Lähteet:


Lund, Virpi ja Norlamo-Saramäki, Tuija (2017). Minne Sun ja Mun idea kuuluu?: Osallistuva budjetointi kaupunginosakehittämisen välineenä. https://www.theseus.fi/handle/10024/133508. (Viitattu 13.8.2019)Lisätietoja: Projektipäällikkö Virpi Lund

Recent Posts

See All
bottom of page